کلاس های آنلاین رشته انسانی پایه دهم

کلیه کلاس های پایه دهم رشته علوم انسانی  از این پس در این اتاق  تدریس خواهد شد   دانش آموز…

60
رایگان!

کلاس های آنلاین رشته انسانی پایه دوازدهم

کلیه کلاس های پایه دوازدهم  رشته انسانی  از این پس در این اتاق  تدریس خواهد شد   دانش آموز عزیز…

60
رایگان!

کلاس های آنلاین رشته انسانی پایه یازدهم

کلیه کلاس های پایه یازدهم رشته  انسانی  از این پس در این اتاق  تدریس خواهد شد   دانش آموز عزیز…

57
رایگان!

کلاس های آنلاین رشته تجربی 1 پایه دهم

کلیه کلاس های پایه دهم رشته تجربی 1  از این پس در این اتاق  تدریس خواهد شد   دانش آموز…

66
رایگان!

کلاس های آنلاین رشته تجربی 1 پایه یازدهم

کلیه کلاس های پایه یازدهم رشته تجربی 1  از این پس در این اتاق  تدریس خواهد شد   دانش آموز…

59
رایگان!

کلاس های آنلاین رشته تجربی 2 پایه دهم

کلیه کلاس های پایه دهم رشته تجربی 2  از این پس در این اتاق  تدریس خواهد شد   دانش آموز…

65
رایگان!

کلاس های آنلاین رشته تجربی 2 پایه دوازدهم

کلیه کلاس های پایه دوازدهم رشته تجربی2  از این پس در این اتاق  تدریس خواهد شد   دانش آموز عزیز…

60
رایگان!

کلاس های آنلاین رشته تجربی2 پایه یازدهم

کلیه کلاس های پایه یازدهم رشته تجربی 2  از این پس در این اتاق  تدریس خواهد شد   دانش آموز…

66
رایگان!

کلاس های آنلاین رشته ریاضی پایه دهم

کلیه کلاس های پایه دهم رشته ریاضی  از این پس در این اتاق  تدریس خواهد شد   دانش آموز عزیز…

76
رایگان!