مدرسه نمونه دولتی آذری

استان آذربایجان غربی

ناحیه یک شهرستان ارومیه